THU HỒI ĐẤT LÀM KHU ĐÔ THỊ LÀ GÌ?

CÔNG TY LUẬT TNHH DUY HƯNG

Sự chú trọng đầu tư phát triển kinh tế – xã hội trong thời kì hội nhập phát triển quốc tế đã kéo theo nhu cầu về khu đô thị mới càng ra tăng. Để hình thành nên một khu đô thị mới thì trong những trường hợp cần thiết phải tiến hành thu hồi đất. Vậy, thu hồi đất làm khu đô thị là gì? Hiện nay, pháp luật nước ta quy định ra sao? Luật Duy Hưng sẽ giải đáp trong bài viết dưới đây.

1. Khu đô thị là gì?

Để hiểu rõ về thu hồi đất làm khu đô thị; trước tiên ta cần hiểu được các khái niệm liên qua đến khu đô thị. Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị 2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018; ta có các khái niệm về Đô thị, đô thị mới và khu đô thị mới. 

Đô thị gồm các điều kiện sau đây:

– Là khu vực tập trung dân cư sinh sống có mật độ cao. Và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp;

– Là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành;

– Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ; một địa phương. Bao gồm nội thành, ngoại thành của thành phố; nội thị, ngoại thị của thị xã; thị trấn. 

Bên cạnh đó, đô thị mới được định nghĩa như sau:

– Là đô thị dự kiến hình thành trong tương lai theo quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn

– Được đầu tư xây dựng từng bước đạt các tiêu chí của đô thị theo quy định của pháp luật.

Hiểu theo cách khác; đô thị mới trong tương lai sẽ có đủ các điều kiện để được coi là đô thị; và để đảm bảo cho dự kiến đó sẽ có kế hoạch đầu tự xây dựng từng bước cụ thể.

Khu đô thị mới là một khu vực trong đô thị; được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở.

 

2. Thu hồi đất làm khu đô thị là gì?

Việc Nhà nước thu hồi đất làm khu đô thị mới (hay còn gọi tắt là thu hồi đất làm khu đô thị) là một trong những trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế – xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo Điểm a Khoản 2 Điều 62 Luật Đất đai 2013 hoặc theo Điểm d Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013.

Đối với Điểm a Khoản 2 Điều 62; dự án xây dựng khu đô thị mới được thực hiện do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư. Còn đối với trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều 62; dự án sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận.

Vậy những dự án nào sẽ do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư những dự án nào sẽ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận?

2.1. Những dự án thu hồi đất làm khu đô thị do Thủ tướng chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư

Theo quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 62 Luật Đất đai 2013, có 02 trường hợp xảy ra. Một là dự án xây dựng được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. Hai là dự án xây dựng khu đô thị mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư.

Những dự án xây dựng khu đô thị mới do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư

Khoản 1 Điều 3 Luật Đầu tư 2020 định nghĩa: “Chấp thuận chủ trương đầu tư là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận về mục tiêu, địa điểm, quy mô, tiến độ, thời hạn thực hiện dự án; nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư và các cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có) để thực hiện dự án đầu tư.”

Căn cứ Điều 31 Luật Đầu tư 2020, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền phê duyệt (chấp thuận chủ trương đầu tư) những dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trong các trường hợp:

(1) Dự án đầu tư không phân biệt nguồn vốn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

– Dự án đầu tư có yêu cầu di dân tái định cư từ 10.000 người trở lên ở miền núi, từ 20.000 người trở lên ở vùng khác;

– Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trong các trường hợp:

+ Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 50 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 50 ha nhưng quy mô dân số từ 15.000 người trở lên tại khu vực đô thị

+ Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc có quy mô dưới 100 ha nhưng quy mô dân số từ 10.000 người trở lên tại khu vực không phải là đô thị

+ Dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt;

(2) Dự án đầu tư đồng thời thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của từ 02 Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên;

Những dự án xây dựng khu đô thị mới được Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư

Căn cứ Khoản 1 Điều 35, Luật Đầt tư công 2019, Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư chương trình, dự án sau đây:

(1) Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư;

(2) Chương trình đầu tư công đã được Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư;

(3) Chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tôn giáo và các chương trình, dự án khác theo quy định của Chính phủ.

2.2. Những dự án thu hồi đất làm khu đô thị do Hội đồng nhân dân chấp thuận

Khoản 3 Điều 45 Luật Đất đai 2013 quy định:

“3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.”

Như vậy, có thể hiểu rằng đối với trường hợp ở mục 2.1 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Mặc khác, căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ – CP một trong những nội dung thẩm định đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư việc xem xét để được chấp thuận là đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có).

Trong khi đó đối với các trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013; có thể dự án mới chỉ là dự kiến, được đề xuất để đưa vào danh mục dự án cần thu hồi đất chứ chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nói cách khác, những dự án đầu tư mà UBND cấp tỉnh có thẩm quyền chấp thuận mà phải thu hồi đất chính là những dự án mà UBND cấp tỉnh có thể trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Những dự án đó bao gồm:

(1) Dự án đầu tư xây dựngkhu đô thị trong các trường hợp:

– Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 50 ha. Và có quy mô dân số dưới 15.000 người tại khu vực đô thị

– Dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất dưới 100 ha. Và có quy mô dân số dưới 10.000 người tại khu vực không phải là đô thị;

– Dự án đầu tư không phân biệt quy mô diện tích đất, dân số thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt;

(2) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.

—————————————————————————–

Để tìm hiểu thêm các vấn đề liên quan đến thu hồi đất làm khu đô thị. Mời bạn đọc tham khảo các bài viết khác Tại đây. 

Để tìm hiểu về Dịch vụ Luật sư chuyên đất đai mà Luật Duy Hưng cung cấp. Mời bạn đọc tham khảo Tại đây.

Hoặc liên hệ với Luật Duy Hưng bằng một trong các cách thức sau để được tư vấn trực tiếp.

Hotline (Zalo): 0964653879 hoặc 0929228082.

Facebook: https://www.facebook.com/luatduyhung/

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng!

Trân trọng./.

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DUY HƯNG

post-logo

>> Tư vấn pháp lý miễn phí 24/7 Gọi: 0964653879 - 0929228082

>> Tư vấn pháp lý qua email : luatduyhung@gmail.com

>> Bài viết tham khảo

>> Dịch vụ pháp lý tại Luật Duy Hưng

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *